Missed Call Alert (Libre)

Kung ang inyong mobil na telepono ay abala, out of coverage, naka-off o walang sumasagot, ang serbisyong "Missed Call Alert" ay makakakuha at makaka-store ng numero, petsa at oras ng taong tumawag sa inyo. Kapag kayo'y available na muli, ang impormasyon ay ipapadala sa inyo sa SMS.

  • Pag-activate: 
  • Ide-activate:
  • Magtanong tungkol sa serbisyo:
  • Para lamang sa mga tumatawag na aktibo ang Calling Number Display function.
  • Hindi magagamit ang Missed Call Alert Function kung gamit din ninyo ang function na call forward at voicemailbox.
  • Ang alerto ay kusang mawawala kung ang inyong mobil na telepono ay hindi maaabot sa matagal na panahon.