Filipino Corner Page
Bagong Mga Planong Serbisyong 4GW Pro
Plano ng Serbisyo 4GWPro 3GB (229B) 4GWPro 7GB (319B)
Buwanang bayad $229 $319
Espesyal na Buwanang Bayad

$158

$248
Lokal na Paggamit ng Data 3GB  7GB
Ekstrang Lokal na Paggamit ng Data

$30/0.5GB

Sariling-itinakdang upper limit: 3GB - 10GB 2

(Naka-default sa 3GB)2

$30/1GB

Sariling-itinakdang: 7GB - 20GB 3

 

(Naka-default sa 7GB)3

Kapag ang lokal na paggamit ng data ay umabot sa 4.5GB, makakatanggap ang kostumer ng alertong SMS tungkol sa opsyon na pag-upgrade sa 4GWPro 7GB (319B) na Planong Serbisyo4  --
Lokal na Wi-Fi na Serbisyo Walang Limitasyon
Boses
Lokal na Airtime (Minuto)  2,500 (walang limitasyon sa pagtanggap ng mga tawag mula sa subscriber ng CMHK) Walang Limitasyon
 Singil sa Lokal na Airtime Makalipas (bawat min)  $0.2  --
Lokal na Video
Call 5 (bawat min)
Intra-network $1.5
Inter-network $2.5
Mensahe
Lokal na SMS Intra-network  Libreng Intra-network na Pakete ng SMS: 10,000 SMS/buwan. Makalipas $0.2/SMS
Inter-network $0.6/SMS
Local MMS Charge $1.5/MMS
Iba Pa
Libreng 12-buwang Bayad sa Pamamahala ng Tawag VAS Call forward na pakete, pagpapakita ng tumatawag na numero, basic na voice mailbox,
call waiting at call hold, conference call, incoming/outgoing na call barring at harangan ang papasok na tawag (kapag nasa ibayong dagat)

Espesyal na Alok

(sa paglagda ng 12-buwang kontratang alok)

Libreng $20 ISMS kada buwan o

 

 

 1. Ang Espesyal na Buwanang Bayad ay para sa mga kostumer na lalagda sa 12-buwang kontrata sa 4GWPro 3GB (229B) / 4GWPro 7GB (319B) na planong serbisyo. Ang mga kostumer ay inaatasang magbayad ng karagdagang $18 kada buwan para sa MTR, mga tunnel, mga lisensiya sa mobile na serbisyo at mga bayad sa administrasyon (Hindi inaatasang magbayad ang Supplementary SIM Card ng mga bayarin).
 2. Sa planong Serbisyong 4GWPro 3GB (229B), ang limitasyon sa paggamit ng data ay naka-default sa 3GB, habang maaari itong ayusin ng mga kostumer gamit ang 1cm App / website, mga tindahan ng CMHK o hotline ng serbisyong pang-kostumer (sumasakop mula sa 3GB hanggang 10GB at sa multiple ng 0.5GB). Kapag ang paggamit ng data ay umabot sa naka-default o sariling itinakdang limitasyon, ang lokal na serbisyo ng data ay pansamantalang sususpindihin hanggang sa susunod na buwan ng pagsingil. Maaari ring mag-subscribe ang mga kostumer sa lokal na max na paggamit ng data na 10GB sa pamamagitan ng pag-dial ng *114# o mag--apply sa 1cm App / website. Lahat ng mga setting kapag ginawa na ay magtatakda bilang batayang antas ng mga natitirang buwan ng pagsingil hanggang sa susunod na pagsasaayos.
 3. Sa planong Serbisyong 4GWPro 7GB (319B), ang limitasyon sa paggamit ng data ay naka-default sa 7GB, habang maaayos ito ng mga kostumer gamit ang 1cm App / website, mga tindahan ng CMHK o hotline ng serbisyong pang-kostumer (sumasakop mula sa 7GB hanggang 20GB at sa multiple ng 1GB). Kapag ang paggamit ng data ay umabot sa naka-default o sariling itinakdang limitasyon, ang lokal na serbisyo ng data ay pansamantalang sususpindihin hanggang sa susunod na buwan ng pagsingil. Maaari ring mag-subscribe ang mga kostumer sa lokal na max na paggamit ng data na 20GB sa pamamagitan ng pag-dial ng *114# o mag--apply sa 1cm App / website. Lahat ng mga setting kapag ginawa na ay magtatakda bilang batayang antas ng mga natitirang buwan ng pagsingil hanggang sa susunod na pagsasaayos.
 4. Maaaring pumili ang kostumer na (i) mag-upgrade sa 4GWPro 7GB (319B) na planong serbisyo, ang orihinal na mga tuntunin at kundisyon ng ng kontrata ay mananatiling mabisa at hindi makakatuloy sa orihinal na 4GWPro 3GB (229B) naplanong serbisyo o (ii) gamitin ang ekstrang lokal na paggamit ng data sa $30/0.5GB.
 5. Ang mga lokal na video call ay magagamit lang sa 3G network mode.
 • Ang serbisyong Multi-SIM ay para lang sa planong serbisyong 4GWPro 7GB (319B) at ang mga kostumer ay maaaring mag-apply sa hanggang 3 mga supplementary na SIM card. Ang panahon sa kontrata sa pag-subscribe sa Supplementary na SIM ay kailangan para tapusin ito sa pangunahing SIM. kapag ang mga pinagsamang paggamit ng mga kostumer ng pangunahin at supplementary na ay umabot sa limitasyon sa paggamit ng naka-default / sariling itinakdang paggamit ng data, ang lokal na serbisyo ng data ay pansamantalang sususpindihin hanggang sa susunod na buwan ng pagsingil. Ang mga gumagamit ng Supplementary SIM card na nais gumamit ng lokal na serbisyong Wi-Fi ay kailangang hiwalay na mag-apply at magkakaroon ng ekstrang bayad.
 • Ang supplementary data lang na SIM card ay hindi sumusuporta sa voice call na paggamit.
 • Ang tulin ng pagganap ay maaapektuhan ng maraming salik, kabilang ang ngunit hindi limitado sa sakop, device ng gumagamit at lokasyon, kumpigurasyon ng network at mga kalagayan ng trapiko.
 • Kapag ang kostumer ay nasa labas ng 4G na sakop sa Hong Kong, ang CMHK ay maglalaan ng serbisyo sa kostumer gamit ang 3G/2G EDGE network.
 • Ang singil sa paggamit ng data roaming sa China ay $20/100MB.
 • Espesyal na alok ng libreng $20 ISMS kada buwan ay para lang sa mga kostumer na lumagda sa 12-buwang kontrata o mas mataas sa mga designadong rate ng plano.
 • Ang bagong customer na may HKID na prefix sa W/ WX ay nararapat sa offer.
 • Para sa mga detalye ng alok at serbisyo, pakibisita ang aming website o makipag-ugnayan sa kawani ng aming tindahan. Ang mga singil sa itaas ay sasailalim sa pagbabago nang walang paunang abiso.
 • Ang impormasyon sa itaas ay ang pinakabagong mga nilalaman at taripa ng serbisyo ng China Mobile Hong Kong Co. Ltd. ("CMHK") at pinapalitan lang lahat ng impormasyong nilathala bago ang 6/1/2015.

 

Planong Serbisyong 4GW168 (B)
Planong Serbisyo 4GW168 (B)
Espesyal na Buwanang Bayad* $98
Buwanang Bayad $168
Data
Buwanang Lokal na Paggamit ng Data 500MB
Ekstrang Lokal na Paggamit ng Data# $0.5/MB, cap ng araw sisingilin ng $18/araw
Lokal na Wi-Fi Walang Limitasyon
Airtime
Lokal na Airtime Walang Limitasyon
Lokal na Loob-ng-network na Video Call (Kada min) Loob-ng-network $1.5
Pagitan-ng mga-network $2.5
Pagmemensane
Lokal na SMS Loob-ng-network 10,000 sa pagitan-ng-mga-network na SMS;
susunod:$0.2/SMS
Pagitan-ng mga-network $0.6/SMS
Lokal na Singil sa MMS $1.5/MMS
 
12-buwang Libreng Pamamahala ng Tawag VAS Call Forward na Pakete, Pagpapakita ng Tinatawagang Numero, Basic na Voice Mailbox, Call Waiting at Call Hold, Conference Call, Papasok/Papalabas na Call Barring at Bar Incoming Call (kapag overseas)

Espesyal na Alok

(sa paglagda ng 12-buwang kontratang alok)
Libreng $20 ISMS kada buwan o

 

 Pandaigdigang SMS Espesyal na Handog  Bansa/ Mga Destinasyon  Pagpapalanasng SMS
(HK$ kada SMS)
 Indonesia  $0.33
 Pilipinas  $0.36
 Malaysia  $0.36
 Taiwan, Australia, Brunei, Kuwait, United Arab Emirates, United Kingdom, Saudi Arabia, Estados Unidos, Canada, Singapore, South Korea, Japan  $0.50
 Thailand, Macau  $1.00
 Others  $2.00

*Kailangang mag-commit ng customer sa hindi bababa sa 12 buwang minimum na serbisyong panahon ng planong serbisyo. Ang paglabag sa panahon ng minimum na serbisyo ay kailangang agad magbayad sa China Mobile Hong Kong Company Limited (“CMHK”) ng mga natitirang buwang buwanang bayad ng planong serbisyo at $18 na MTR, Tunnel, Lisensiya at Administrasyong Bayad ng minimum na panahon ng serbisyo. Higit pa, kailangan ding sumang-ayon ang customer na mag-subscribe sa minimum na halaga ng buwanang bayad ng serbisyo na $168. Ang pagbabago sa planong serbisyo na ang buwanang bayad na mas mababa sa $168 ay kaklasipikahin bilang paglabag sa kontrata at kailangang agad magbayad ang Customer sa CMHK ng kaugnay na multa sa paglabag.

#Kapag ang araw-araw na lokal na paggamit ng data ay umabot sa 200MB ayon sa lokal na data na nakonsumo sa pagitan ng 00:00 hanggang 23:59 (Oras sa Hong Kong); makalipas ang tulin ng data ay malilimita sa hindi bababa sa 128kbps, tethering, hindi suportado ang P2P.

 • Ang airtime at paggamit ng data ay hindi angkop sa lokal na paggamit at hindi magagamit upang ibawas ang paggamit ng roaming sa Tsina. Para sa singil sa ibayong-dagat na boses at data roaming sa Tsina, pakibisita ang website ng CMHK.Balido ang handog na ito para sa mga customer na may HKID na may prefix na W / WX.
 • Ang pagganap ng tulin ay maaapektuhan ng maraming salik, kabilang ang ngunit hindi limitado sa sakop, device ng user at lokasyon, kumpigurasyon ng network at mga kalagayan ng trapiko.
 • Kapag ang customer ay nasa labas ng sakop ng 4G sa Hong Kong, magbibigay ang CMHK ng serbisyo sa customer gamit ang 3G/2G EDGE network.
 • Ang paggamit ng data roaming sa Tsina ay hindi gagamitin para sa FTP, P2P na mga aplikasyon (kabilang ang BitTorrent, Peer Casting na mga aplikasyon – kabilang ang PP Stream, PPTV, atbp). 
 • Para sa detalye ng alok at serbisyo, pakibisita ang aming website o makipag-ugnayan sa kawani ng aming tindahan. Ang mga singil sa itaas ay sasailalim sa pagbabago nang walang paunang abiso.
 • Ang impormasyon sa itaas ay ang pinakabagong nilalaman ng serbisyo at taripa ng China Mobile Hong Kong Co. Ltd. ("CMHK") at pumapanguna sa lahat ng impormasyong nilathala bago ang 6/1/2015.

  

 

 

Lite Data (Lite Data W128 (B)) Planong Serbisyo

Mag-subscribe sa aming bagong 3G na plano ng serbisyo at madali mong mae-enjoy ang serbisyong 3G sa halagang $88 lang kada buwan!

Planong Serbisyo Lite Data W128 (B)
Espesyal na Buwanang Bayad* $88
Buwanang Bayad $128
Data
Lokal na Paggamit ng Data Walang limitasyong lokal na data ^
^Ang pinakamalaking tulin ng lokal na access ng data ay magiging 384kbps at hindi susuporta ang network ng at peer-to-peer (P2P) na upload at download, kasama ang BitTorrent.
Airtime
Lokal na Airtime 2000min
Susunod na Lokal na Singil sa Airtime
(kada minuto)
$0.8
Lokal na Loob-ng-network na Video Call (Kada min) Loob-ng-network $1.5
Pagitan-ng mga-network $2.5
Pagmemensane
Lokal na SMS Loob-ng-network 10,000 sa pagitan-ng-mga-network na SMS;
susunod:$0.2/SMS
Pagitan-ng mga-network $0.6/SMS(on or before 21 August 2013, $0.5/SMS to be charged)
Lokal na Singil sa MMS $1.5/MMS
 
12-buwang Libreng Pamamahala ng Tawag VAS Call Forward na Pakete, Pagpapakita ng Tinatawagang Numero, Basic na Voice Mailbox, Call Waiting at Call Hold, Conference Call, Papasok/Papalabas na Call Barring at Bar Incoming Call (kapag overseas)

 

 Pandaigdigang SMS Espesyal na Handog  Bansa/ Mga Destinasyon  Pagpapalanasng SMS
(HK$ kada SMS)
 Indonesia  $0.33
 Pilipinas  $0.36
 Malaysia  $0.36
 Taiwan, Australia, Brunei, Kuwait, United Arab Emirates, United Kingdom, Saudi Arabia, Estados Unidos, Canada, Singapore, South Korea, Japan  $0.50
 Thailand, Macau  $1.00
 Others  $2.00

 


 Ang Espesyal na Buwanang Bayad ay ilalapat sa mga kostumer na lalagda sa 12-buwang kontrata sa Lite Data W128 (B) na plano ng serbisyo. Inaatasan ang mga kostumer na magbayad ng karagdagang $18 kada buwan para sa Mga Bayad sa MTR, mga Tunnel, mga Lisensiya at Pamamahala ng Mobile na Serbisyo.

 • Ang airtime at data usage ay naaangkop sa mga lokal na paggamit lamang at hindi maaaring gamitin para ibawas sa paggamit ng China roaming. Ang paggamit ng boses o data na serbisyo sa Tsina at mga overseas na destinasyon ay may singil sa data roaming. Pakibisita ang website ng CMHK para sa mga detalye
 • Kapag ang customer ay walang matagpuang 3G coverage sa Hong Kong, ang CMHK ay magbibigay ng serbisyo sa customer sa pamamagitan ng 2G /EDGE network.
 • Babaguhin panapanahon ang mga angkop na aparato para sa Lite Data W128 (B) na plano ng serbisyo ng CMHK, at walang paunang abiso.
 • Para sa mga detalye ng handog at serbisyo, pakibisita ang aming website o makipag-ugnayan sa kawani namin sa tindahan. Ang mga singil sa itaas ay sasailalim sa pagbabago nang walang paunang abiso.
 • Ang impormasyon sa itaas ay ang pinakabagong nilalaman ng serbisyo at taripa ng China Mobile Hong Kong Co. Ltd. ("CMHK") at papalit sa lahat ng impormasyong nilathala bago ang 23/7/2015.

 

Bonus Points Scheme ng W-Series Plan

mangyaring maabisuhan na ang bonus points scheme ay magtatapos makalipas ang buwan ng singil sa Hunyo 2014, iyon ay, ang huling mga bonus point na tinalaga ay ipapakita sa bill ng Hulyo 2014. Maaari pa ring magpapalit ang kostumer ng mga bonus point na regalo gamit ang mga natitirang balanse ng mga bonus point hanggang sa petsa ng pagkapaso ng makabuluhang mga bonus point.

 

Ang aming W-Series Plan Bonus Points Scheme ay espesyal na ginawa para sa mga subscriber ng W109, W159,Data W98, 3G Lite at 4G Plan. Kung ikaw ay subscriber na sa mga nasabing plan, makakakuha ka ng 1 bonus point sabawat $1 na nagastos mo sa iyong monthly bill. Halimbawa, kung ang iyong monthly invoice ay nagkakahalagang $100, ang bonus points na ibibigay sa iyo ay 100. Ang bonus points ay maaari mong gamitin para makaredeemng magagandang regalo!

Ang bonus points ay awtomatikong ibibigay sa iyo 2-3 na araw pagkatanggap mo ng iyong bill date, ang pointsay maaaring kolektahin at valid hanggang 24 na buwan.

Pag-check ng iyong Points Balance

• Sa monthly invoice mo

• Pindutin ang 122# sa iyong handset para makatanggap ng SMS ($0.2/ SMS)

• mobile portal

• Bisitahin ang “1cm” website (1cm.hk.chinamobile.com)

Channel sa Pag-redeem

Pag-redeem ng regalo, bisitahin ang “PEOPLES World” o ang aming “Central Shop” sa mga sumusunod na address:

Mongkok

Rm 917-919, 9/F Park-in Commercial Centre, 56 Dundas Street, Mongkok

Sun - Thursday 10:00 - 20:00

Fri, Sat & Public Holiday 09:00 – 20:00

Central

G/F, Far East Consortium Building,117 Des Voeux Road Central(Malapit sa Hang Seng Bank Headquarters)

Mon - Sat & Public Holiday 09:30 - 20:30  Sun 09:00 - 20:00

Terms & Conditions

 1. Ang mga subscriber ng W-series service plan (W109/ W159/ Data W98), 3G at 4G plan ay maaaring sumali sa W-Series Plan Bonus Points Scheme, na kung saan ay magsisimula sa [6 Enero, 2012] ("Magsisimula na Petsa"). Bonus Points Scheme Ng W-Series Plan ay para lamang sa mga customer na ang HKID card ay may prefix na W o WX.
 2. Ang Bonus Points ay igagawad sa customer account level, na ayon sa Customer Code, sa halip na ang Numero ng Mobile Phone.
 3. Ang mga eligible subscriber ay maa-award ng isang (1) Bonus Point para sa bawat dolyar na bayad sa singil ng buwanang invoice. Ang pagbili ng mga handset, accessories, prepaid na mga produkto at nai-deposit na pera ng anumang likas na katangian ay hindi karapat-dapat sa mga Bonus Points assignment.
 4. Ang Bonus Points ay kinakalkula sa bill date at awtomatikong itinatalaga sa karapat-dapat na subscriber. Ang Bonus points ay maaaring iipunin at may bisa hanggang 24 months mula sa unang bill date na sumusunod sa simula na Petsa, sang-ayon sa Clause 17. Ang eksaktong available date para gamin ang Bonus Points redemption sa bawat bill month ay depende sa bill run process time na maaaring tumagal ng 2-3 araw.
 5. Sa kaso ng anumang invoice adjustment na halaga ng kahit anong bill month, ang Bonus Points assignment ay I-adjust agad sa kasunod na bill month.
 6. Ang naipon na Bonus Points alinmay hindi maililipat sa iba pang mga subscriber o ito ay palitan ng cash o gamitin para sa pag-settle ng anumang invoice.
 7. Ang Bonus points ay maaari na maging "Aktibo", "Frozen" o "Deactivated", na inilarawan sa bilang ng mga sumusunod, ayon sa subscriber account status, ginamit na current service plan at ang bisa ng mga Bonus Points.

  Bonus Point Status

  Mga rason

  Aktibo

  Ang subscriber mobile service status ay aktibo at gumagamit ng karapat-dapat na service plan

  Frozen

  Ang Subscriber Mobile service status ay aktibo ngunit gumagamit ng di karapat-dapat na service plan; O ang Mobile service ay nasuspindi

  Deactivated

  Ang Subscriber Mobile Service ay deactivated; O ang Bonus Points ay paso na

 8. Ang mga karapat-dapat lamang na mga subscriber na ang mobile service status ay "aktibo" ang may karapatan na tubusin ang mga naipon na Bonus Points para sa mga regalo na itinalaga ng China Mobile Hong Kong Co Ltd ("CMHK"). Kung ang subscriber ay lumipat sa isang hindi karapat-dapat na service plan, ang mga naipong points ay kaagad na ilalagay sa "Frozen" status nang walang abiso. Ang Subscriber ay hindi maaaring mag-redeem ng anumang Bonus points para sa alinmang mga regalo hanggang sa ang subscriber ay nag-reverts sa isang nararapat na service plan.
  Paliwanag:
  Subscriber Mobile Service Plan Status at Oras sa pagtubos:

  Karapatan Sa pagtubos ng regalo

  Gumagamit ng karapat-dapat na service plan

  Oo

  Gumagamit ng karapat-dapat na service plan ngunit ang mga bonus points ay negatibo

  Hindi

  Gumagamit ng karapat-dapat na service plan ngunit ang mga Bonus Points ay paso na

  Hindi

  Gumagamit ng Hindi W-series na service plan

  Hindi

 9. Ang lahat ng mga naipon na Bonus Points ay mafo-forfeit agad nang walang paunang abiso kapag ang mobile service ng subscriber ay deactivated (hindi alintana ang mga dahilan) o ang mga Bonus Points ay paso na. Sa ilalim ng walang pangyayari ang CMHK ay liable o mananagot para sa anumang pagkawala, pinsala o kabayaran na maaaring manggaling o konektado sa pag-forfeit ng Bonus points o ang kawalan ng kakayahan ng eligible subscriber para mag-redeem.
 10. Ang mga karapat-dapat na subscriber lamang ang maaaring mag-redeem ng mga designated na regalo na aktibo at requisite ang Bonus Points.
 11. Ang Bonus Points na ma-redeem ay ibabawas sa "First-in-first-out" basis na alinsunod sa related expiry date. Ang Bonus Points na may pinakamaagang expiry date ang uunahing ibabawas.
 12. Ang Bonus Points ay hindi maaaring gamitin para sa pag-settle ng invoice, at maaari lamang na gamitin para sa pag-redeem ng mga hinirang na regalo sa nakasaad na mga lokasyon ng pagredeem.
 13. Ang mga regalo ay available habang may natitirang stocks.
 14. Ang CMHK ay hindi responsable sa anumang pinsala, nawala, ninakaw o nag-expire na mga regalo na na-redeem. Ang mga na-redeem na regalo ay hindi maaaring ibalik, palitan o kanselahin, o palitan ng cash o iba pang mga regalo o item.
 15. Kung ang mga transaksyon sa pag-redeem ay kinansela, ang relevant Bonus Points ay maaaring, sa nag-iisang discretion ng CMHK na ang terms and condition ay na-prescribe ng CMHK, ay ibabalik sa account ng subscriber
 16. Ang CMHK ang may panghuling karapatan para matukoy ang entitlement ng subscriber sa anumang mga Bonus points, ang eligibility sa Bonus points Scheme o sa anumang gift redemption.
 17. Ang CMHK ang may taglay na kakayahan para I-terminate o isuspinde ang Bonus Points Scheme nang walang paunang abiso o pahintulot ng mga subscriber. Walang Bonus Points ang mai-assign pagkatapos ng date termination o suspensyon. Ang mga naipong Bonus points na naiwan sa account ng subsriber at ang petsa sa pagwakas o suspensyon ng Bonus points Scheme ay permanente na mafo-forfeit . Ang CMHK ay walang pananagutan o sa anumang paraan na responsableng mananagot sa anumang pagkawala, pinsala o kabayaran na maaaring manggaling o konektado sa pag-alis ng pagkakataon o suspensyon ng Bonus Points o ang kawalang kakayahan ng eligible subscriber para maka-redeem.

mangyaring maabisuhan na ang bonus points scheme ay magtatapos makalipas ang buwan ng singil sa Hunyo 2014, iyon ay, ang huling mga bonus point na tinalaga ay ipapakita sa bill ng Hulyo 2014. Maaari pa ring magpapalit ang kostumer ng mga bonus point na regalo gamit ang mga natitirang balanse ng mga bonus point hanggang sa petsa ng pagkapaso ng makabuluhang mga bonus point.

Regalo
Points
Memory Card - 16GB 5000points
“Rekanan”
Prepaid SIM Kard
1200 points
“Kabayan”
Prepaid SIM Kard
900 points
$20 Rekanan
Refill Voucher
600 points
$20 Kabayan
Refill Voucher
600 points
$50 Rekanan
Refill Voucher
1300 points
$50 Kabayan
Refill Voucher
1300 points
Toothbrush
600 points
Torch
650 points
Wireless Mouse
1400 points/
1000 points + $15
4GB USB
1270 points
8GB USB
2100 points/
1000 points + $35
16GB USB
3300 points/
1000 points + $70
$50 Wellcome Coupon
1500 points/
1200 points + $10
Thermos Bottle
2700 points/
1000 points + $50
Hair Dryer
4000 points/
1000 points + $90
Cooker
8400 points/
1000 points + $220
 • Ang kinakailangan na price list at bonus points ay dapat na mai-update paminsan-minsan nang walang paunang abiso.
 • Ang mga picture ng prizes ay para sa reference lamang.
 • Ang mga regalo ay available habang may natitirang stocks.

 

Top