“GO! PASS” 數據漫遊組合
GO! Pass數據漫遊組合
 
去旅行除了買機票,最緊要就是解決上網問題!落機後一開手機就可以即刻上網,你話幾好呢?全新GO! Pass數據漫遊組合,讓你以低至平均每日HK$29^^,自由於5大區域包括歐洲、北美、東南亞、大洋洲及一帶一路地區使用數據漫遊服務!
 

 

GO! Pass優點:

 • 一個費用,跨國數據共享
 • 不啟動^不收費
 • 無需換卡,到埗即用
 • 有效期完結前會有短訊提示,無需擔心震撼收費

 

推廣期至2018年12月31日

立即按下列預訂方法申請:

歐洲:
英國 法國 德國 意大利 西班牙 荷蘭 比利時 希臘
優惠價5天 $258
(標準價5天 $338)

*110*640*01#
優惠價8天 $338
(標準價8天 $458)

*110*641*01#
登入中國移動香港網站

 

 

 

北美:
美國 加拿大 墨西哥 波多黎各
優惠價5天 $258
(標準價5天 $338)

*110*644*01#
優惠價8天 $338
(標準價8天 $458)

*110*645*01#
登入中國移動香港網站

 

 

東南亞:
日本 韓國 泰國 馬來西亞 新加坡 印尼 越南 菲律賓
優惠價5天 $158
(標準價5天 $218)

*110*648*01#
優惠價8天 $228
(標準價8天 $338)

*110*649*01#
登入中國移動香港網站

 

 

大洋洲:
澳洲 紐西蘭 巴布亞新幾內亞 斐濟 瑙鲁 湯加 瓦努阿圖 薩摩亞
優惠價5天 $158
(標準價5天 $218)

*110*646*01#
優惠價8天 $228
(標準價8天 $338)

*110*647*01#
登入中國移動香港網站

 

 

 
 
 
一帶一路:
熱門國家/地區: 俄羅斯、柬埔寨、印度、馬爾代夫、克羅地亞、沙特阿拉伯、埃及、土耳其等 (更多包含國家/地區,詳情請參閱列表)
優惠價5天 $258
(標準價5天 $338)

*110*642*01#
優惠價8天 $338
(標準價8天 $458)

*110*643*01#
登入中國移動香港網站

^當客戶於適用網絡使用漫遊數據時,GO! Pass將被自動啟動。服務費會在GO! Pass被啟動後於閣下的賬戶內收取。
^^平均日費低至HK$29以東南亞八天GO! Pass優惠價計算

條款及細則:

 1. 優惠價只適用於推廣期內(香港時間)成功申請「GO! Pass數據漫遊組合」(「GO! Pass」)服務的中國移動香港有限公司(「中國移動香港」)客戶。
 2. 成功申請「GO! Pass」後,客戶須於申請日的30天內(香港時間,包括成功申請當天) 啟動「GO! Pass」。當客戶於適用網絡使用數據時,「GO! Pass」將被自動啟動。服務費會於「GO! Pass」被啟動後於閣下的賬戶內收取。當「GO! Pass」被啟動後,客戶隨後在「GO! Pass」指定連續日數內(包含啟動當日) (「有效期」)透過適用網絡產生的所有數據用量(包括「GO! Pass」生效當天(香港時間00:00-23:59)),均會列入「GO! Pass」內計算。上述「GO! Pass」將於有效期完結後會自動取消。如客戶於預訂30天內沒有啟動「GO! Pass」,「GO! Pass」將會自動取消並不會產生收費。
 3. 「GO! Pass」只適用於中國移動香港的現有客戶,如客戶現正使用的服務計劃包含以上任何「GO! Pass」組合中的適用漫遊國家/地區的數據用量,漫游數據用量將按照客戶現正使用的服務計劃計算,客戶不能申請該個別「GO! Pass」組合(包括但不限於『飛常亞洲』及『飛常環球』服務計劃的客戶)。
 4. 「GO! Pass」每個組合分別只適用於上述指定國家/地區。如於 「GO! Pass」有效期內於已申請的「GO! Pass」以外的國家/地區使用數據漫遊服務,客戶的漫遊數據用量將按標準漫遊收費計算。如客戶已申請「數據漫遊自由圈」服務而涵蓋已申請的「GO! Pass」以外的國家/地區,漫遊數據用量則按「數據漫遊自由圈」收費。
 5. 於漫遊時, 所提供之服務會因應當地網絡商所支援情況、客戶手機接收情況及客戶身處之實際地理位置而定,在極端情況下有可能由手機自動獲取「GO! Pass」用漫遊國家/地區以外網絡商之漫遊訊號而招致額外漫遊收費,中國移動香港對此概不負責。若有任何爭議,漫遊數據用量以中國移動香港及漫遊網絡商的數據記錄為準。
 6. 當「GO! Pass」的有效期屆滿後,漫遊數據用量將按標準漫遊收費計算。如客戶已申請「數據漫遊自由圈」服務而涵蓋該國家/地區,「GO! Pass」有效期屆滿後的漫遊數據用量則按「數據漫遊自由圈」收費。
 7. 客戶成功申請「GO! Pass」後,「國際漫遊 – 全球話音及數據」服務將於該戶口即時生效而不作另行通知。
 8. 當「GO! Pass」 有效期間總用量達到1.5GB(5天GO! Pass)或2GB (8天GO! Pass),上網速度將被調整至不高於384kbps,客戶仍可繼續享用漫遊數據服務。請注意有關實際速度及使用數據速度的體驗則視乎當地漫遊網絡及實際情況。
 9. 「GO! Pass」內所包含國家/地區有可能不支援短碼功能,客戶如欲於到達當地後才訂購「GO! Pass」,可能需登入中國移動香港網站購買而產生相應漫遊數據費用。
 10. 4G服務計劃客戶需配合適用的4G手機使用4G數據漫遊服務。有關4G數據漫遊服務地區的網絡制式及適用裝置,請按此
 11. 現有「數據漫遊自由圈」客戶如欲使用「GO! Pass」須另外申請。「GO! Pass」不會自動為「數據漫遊自由圈」客戶開通。如客戶同時申請「數據漫遊自由圈」及「GO! Pass」,於「GO! Pass」適用之國家/地區之服務費將以「GO! Pass」計算。
 12. 客戶已細閱、明白及同意一般個人資料收集聲明及私隱政策聲明所載之內容,並同意接受其約束。上述聲明分別載於 http://www.hk.chinamobile.com/tc/pics.htmlhttp://www.hk.chinamobile.com/tc/privacy.html
 13. 當客戶選用本服務時,即代表閣下同意受此條款及細則的約束。
 14. 中國移動香港保留隨時更改此條款及細則的權利,而恕不另行通知。
 15. 如有任何爭議,中國移動香港保留一切最終決定權。
 16. 此條款及細則之中英文版本之文義如有歧異,概以中文版本為準。